سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

نقش این سازمان رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنها است