مزایده - مناقصه - فراخوان

مزایدات، مناقصات و فراخوان های شرکت ایران سولار (سهامی خاص)

فراخوان

فراخوان سال 1391

فراخوان سال 1392

فراخوان سال 1393

فراخوان سال 1394

فراخوان سال 1395

فراخوان عمومی – فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی

1- فراخوان شماره 95/01 – فراخوان خرید پایه آنتن و فایندر

2- فراخوان شماره 95/02 – خرید کابل 6 RG به میزان ۵۰۰۰ متر

فراخوان سال 1396

فراخوان عمومی – فراخوان شناسایی تولید کنندگان داخلی

1- فراخوان شماره 96/01 – شناسایی و نظرسنجی فعالان حوزه IOT: مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد مزایده در ایام اداری از تاریخ درج آگهی روزنامه لغایت روز سه‌شنبه مورخ 96/06/21

فراخوان سال 1397

فراخوان سال 1398

مزایده

مزایدات سال 1393

1- مزایده شماره 93/03 –  مزایده فروش اموال مستعمل

مزایدات سال 1396

1- مزایده شماره 96/01 –  فروش 246 دستگاه LNB با مشخصات NJR2754H DRO Highband، NJR2836H PLL Highband و NJR2836S PLL Highband – مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد مزایده در ایام اداری از تاریخ درج آگهی روزنامه لغایت روز سه‌شنبه مورخ 96/06/21

مناقصه

مناقصات سال 1392

1- مناقصه شماره 92/01 – مناقصه محدود خرید پایه آنتن ماهواره ای 1.2 متری
2- مناقصه شماره 92/02 – مناقصه محدود خرید تجهیزات ماهواره ای
3- مناقصه شماره 92/03 – مناقصه محدود خرید تجهیزات ماهواره ای

مناقصات سال 1393

1- مناقصه شماره 93/01 – مناقصه عام دو مرحله ای خرید تجهیزات Deice و کنترلر
2- مناقصه شماره 93/02 – خرید 140 دستگاه مودم iDirect X3 و LNB

مناقصات سال 1394

مناقصات سال 1395

مناقصات سال 1396

1- مناقصه شماره 96/01 – خرید تجهیزات هاب و ریموت

 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  7،000،000،000  ریال از مبلغ پیشنهادی به مدت 90 روز و قابل تمدید  باشد.
 • زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: کلیه مناقصه‌گران (پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 96/05/03 مهلت دارند تا پيشنهاد خود را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در دو پاكت الف و ب به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- مناقصه شماره 96/02 – خرید BUC و متعلقات

 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  100،000،000 ریال  از مبلغ پیشنهادی به مدت 90 روز و قابل تمدید  باشد.
 • زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: کلیه مناقصه‌گران(پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 96/05/04 مهلت دارند تا پيشنهاد خود را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در دو پاكت الف و ب به آدرس مناقصه گذار تحویل و رسید دریافت نمایند.

3- مناقصه شماره 96/03 – خرید لایسنس Encryption

 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  300،000،000  ریال از مبلغ پیشنهادی به مدت 90 روز و قابل تمدید  باشد.
 • زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: کلیه مناقصه‌گران (پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 96/05/07 مهلت دارند تا پيشنهاد خود را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در دو پاكت الف و ب به آدرس مناقصه گذار تحویل و رسید دریافت نمایند.

4- مناقصه شماره 96/04 – Upgrading iDirect HUB Line Card XLC-M 4 to 8 channels licenses

 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  600،000،000  ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • زمان و مهلت تحویل پیشنهادها: کلیه مناقصه‌گران(پیشنهاد دهندگان) حداکثر تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 96/08/17 مهلت دارند تا پيشنهاد خود را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مناقصه می‌باشد در دو پاكت الف و ب به آدرس مناقصه گذار تحویل و رسید دریافت نمایند.

5- مناقصه شماره 96/05 – خرید تجهیزات ماهواره ای

 • شرکت ایران سولار در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در آدرس مناقصه گذار اقدام نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  600،000،000  ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی: 1396/12/07
 • مهلت دریافت اسناد: 1396/12/08

6- مناقصه شماره 96/06 – خرید تجهیزات ماهواره ای

 • شرکت ایران سولار در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در آدرس مناقصه گذار اقدام نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  700،000،000  ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی: 1396/12/15
 • مهلت دریافت اسناد: 1396/12/19

مناقصات سال 1397

1- مناقصه شماره 97/01 – خرید 1.2m Skyware Class I Antenna TRF به همراه پایه فلزی و فیدهورن

 • شرکت ایران سولار در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در آدرس مناقصه گذار اقدام نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  700،000،000  ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی: 1397/01/15
 • مهلت دریافت اسناد: 1397/01/19

2- مناقصه شماره 97/02 – خرید تجهیزات

 • شرکت ایران سولار در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در آدرس مناقصه گذار اقدام نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  1،200،000،000  ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی: 1397/02/22
 • مهلت دریافت اسناد: 1397/02/24

 

مناقصات سال 1398

1- مناقصه شماره 98/01 – خرید لایسنس CNO و خرید تجهیزات لاین کارت

 • شرکت ایران سولار در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید به همراه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه در آدرس مناقصه گذار اقدام نمایند.
 • ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان  1،600،000،000 ریال به مدت 90 روز و قابل تمدید باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی: 1398/02/09
 • مهلت دریافت اسناد: 1398/02/14