گواهی نامه ها و جوایز شرکت ایران سولار

ایزو 10004 – استاندارد سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان

استاندارد ایزو 10004 - استاندارد سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان - شرکت ایران سولار

ایزو 10002 – استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در کنترل شکایات مشتری

استاندارد ایزو 10002 - استاندارد مدیریت کیفیت در کنترل شکایات مشتری - شرکت ایران سولار

ایزو 9001 – استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو ۹۰۰۰ - استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - شرکت ایران سولار