جهان از بالا به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود

جهان از بالا به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود

جهان از بالا به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود

تصاویر ماهواره‌ای که در طول پرواز فضایی فضانوردان از جهان گرفته شده‌اندزیبایی های شگرفی از جهان را به نمایش می گذارند. «بنیامین گرانت» برای اینکه توجه ما را به این زیبایی جلب کند تصاویر مختلفی که در طول پرواز فضایی فضانوردان از بالا گرفته شده‌اند را به اشتراک گذاشته است. این تصاویر به خوبی نشان می‌دهند جهان از بالا به گونه‌ای دیگر دیده می‌شود.