خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری

خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری

خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری

شرکت ایران سولار در نظردارد نسبت به خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری ساختمان مرکزی خود اقدام نماید.
مشخصات تجهیزات مورد نیاز به شرح می باشد:

1- سرور HP Dl-380-G8 تعداد 4 دستگاه
2- رک 42U تعداد 1 عدد

دارندگان تجهزات فوق می توانند جهت پیشنهاد قیمت با مدیریت بازرگانی شرکت ایران سولار به شماره 88484830 داخلی 136 تماس حاصل فرمایند.