ذخیره انرژی با تکنولوژیهای هوشمند مخابراتی

ذخیره انرژی با تکنولوژیهای هوشمند مخابراتی

ذخیره انرژی با تکنولوژیهای هوشمند مخابراتی

تغییرات آب و هوایی جهان باعث شده تا استفاده از خدمات و امکانات مخابرات برای صرفه جویی نهایی در مصرف انرژی به یکی از اولویت های اصلی برنامه ریزان وسیاستگذاران جهانی تبدیل شود و در همین راستا اتحادیه جهانی مخابرات نیز می کوشد با برگزاری برنامه های متنوع از جمله نشستهای سالانه، نسبت به آگاه تر شدن جهانیان به این مهم اقدام نماید.
این گزارش می افزاید: راهکارهای جدی مقابله با افزایش گرمایش زمین و صرفه جویی در مصرف انرژیهایی که باعث گرم شدن زمین می شوند، باعث شده تا توجه جهانیان بیش از پیش به این مساله جلب شود. این نشست دربردارنده مقالات متنوعی در خصوص راهکارهای عملیاتی در این زمینه بوده و همچنین گروههای مطالعاتی در خصوص مدیریت سبز ساختمانها را نیز دربر داشته است.
گفتنی است ساختمان های سبز از جمله ساختمان هایی هستند که به کمک تکنولوژیهای هوشمند مخابراتی قادر به ذخیره انرژی تا اندازه بسیار زیادی هستند.